Nyheter for Fjord Marin AS

Tilbake

Fjerning av aksje: Fjord Marin AS (FMAR)

Corporate actions

2009-06-07 22:12:40

Fjord Marin AS (ISIN:NO0010105315, ticker FMAR) er fjernet fra handelsstøttesystemet

   

FMAR - Fjord Marin AS fjernes fra OTC-listen etter handelsdagen 5. juni

Company news

2009-05-26 13:32:59

Denne meldingen er publisert av Norges Fondsmeglerforbund.

På grunnlag av generalforsamlingsvedtak den 25. mai 2009 er det besluttet at selskapets aksjer skal fjernes fra OTC-listen. Selskapet vil bli avregistrert etter handelsdagen den 5. juni.

   

Årsregnskap 2007 Fjord Marin AS

Company news

2008-07-28 13:24:51

Fjord Marin AS avholdt generalforsamling den 23. juni. Styrets leder framhevet i sin presentasjon at de restruktureringstiltakene som var gjennomført i konsernet nå har begynt å gi de ønskede effekter, og at selskapet til tross for at også 2007 gikk med underskudd etter skatt hadde en sterk forbedring av resultat før skatt.

Resultatforbedringen skyldes først og fremst bedre drift i Tyrkia, og selskapet har hatt følgende utvikling i selskapets resultat før skatt de siste årene:

2004: - 64.8 mill kr
2005: - 45.8 mill kr
2006: - 18,6 mill kr
2007: 1,6 mill kr

Som en konsekvens av at selskapet i 2006 solgte ut sine norske virksomheter og selskapet dermed kun sitter igjen med eierskap i det tyrkiske oppdrettsselskapet Fjord Marin Tyrkia, har styret lagt til grunn at den virkelige verdien av utsatt skattefordel i Fjord Marin AS ikke lengre er i samsvar med de bokførte verdier. Av den grunn ble derfor utsatt skattefordel nedskrevet i sin helhet med kr. 21.2 mill.

Resultat etter skatt ble etter denne nedskrivningen negativt med kr. 19.6 mill.

Fjord Marin AS har pr. 30.06.2008 en eierandel på 38,5 % i Fjord Marin Tyrkia som driver oppdrett av Seabass og Seabream. Etter kapitalutvidelser i 2007 og 2008 har det greske børsnoterte selskapet Selonda en eierandel på 38,5 %, og de Saudi Arabiske selskapene Jazan Development Co og Tabuk Fisheries Company tilsammen 23% av aksjene.


Styret i selskapet ble gjenvalgt.

Vedlegg:
- Årsregnskap 2007

  Fjord Marin AS - Konsernregnskap 2007.pdf

KAPITALUTVIDELSE I FJORD MARIN TYRKIA.

Company news

2008-03-06 08:34:31

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har gjennomført en kapitalutvidelse på 14 mill € (ca 110 mill NOK), gjennom en rettet emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer.

Etter kapitalutvidelsen har selskapet følgende aksjonærsammensetning:

Fjord Marin AS 38,5 %
Selonda 38,5 %
Jazan Development 11,5 %
Tabuk Fisheries 11,5 %

Gjennom denne kapitalutvidelsen og en kapitalutvidelse på 8,5 mill € i august 2007 har Fjord Marin Tyrkia det siste halvåret blitt tilført 22.5 mill € (ca 180 mill NOK) i ny egenkapital, og selskapet er dermed godt posisjonert for å kunne spille en ledende rolle i den pågående konsollideringen innen oppdrett av Seabass/Seabream.

Som et ledd i dette har Fjord Marin Tyrkia i februar 2008 kjøpt 99 % av aksjene i det Tyrkiske oppdrettselskapet Elektrosan. Total produksjonskapasitet vil etter kjøpet utgjøre ca 15.000 tonn, og det er planlagt en produksjon på om lag 6.000 tonn inneværende år.


Brønnøysund, 6. mars 2008

Kontaktperson:
Styreformann Paul Birger Torgnes, 91638811

   

Endring av aksje: Fjord Marin AS (FMAR)

Corporate actions

2008-01-15 13:50:13

Det er foretatt endringer i Fjord Marin AS (ISIN:NO0010105315, ticker FMAR). Aksjebeholdningen er øket fra 18 042 680 til 19 042 680. Emisjonsverdien er øket fra 90 213 400 til 95 213 400.

   

Emisjon i Fjord Marin AS - korrigering

Company news

2008-01-02 21:15:53

I tidligere melding i dag ble det opplyst at det var gjenomført en emisjon på kr. 5.0 mill gjennom utstedelse av 1.0 mill aksjer til kurs kr 35,- pr stk.

Det korrekte er at det ble utstedt 1 million aksjer til kurs kr. 5,- pr. stk.

   

Emisjon i Fjord Marin AS

Company news

2008-01-02 11:59:58

Det er nå gjennomført en mindre kapitalutvidelse i Fjord Marin AS på NOK 5.0 mill. Det er tilsammen utstedt 1 000 000 nye aksjer til kurs kr. 35,- pr stk. Pålydende er kr. 5,-

Kapitalutvidelsen er gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon blant selskapets eksisterende aksjonærer. Kapitalutvidelsen er forøvrig gjennomført iht styrefullmakt gitt på ordinær generalforsamling 29.06.2007.

Etter kapitalutvidelsen er aksjekapitalen på NOK 95.213.400,- fordelt på 19.042.680 aksjer.

Brønnøysund, 02.01.2008

For informasjon, kontakt styreformann Paul Birger Torgnes, 91638811, eller adm.dir Sigurd Pettersen på 90568202.

   

Kapitalutvidelsen i Fjord Marin Tyrkia gjennomført

Company news

2007-08-03 15:05:41

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har formalisert kapitalutvidelsen på 8,5 mill € (ca 68 mill NOK) som ble varslet den 25. april i år, og closing/generalforsamling samt fysiske transaksjoner er gjennomført denne uken.

Kapitalutvidelsen er gjennomført for å styrke egenkapitalen og likviditeten i selskapet med sikte på videre vekst. Eksisterende aksjonærer konverterer lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig har Selonda kjøpt Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.000 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli 101,5 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 135 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn, og begge selskapene har signalisert at de aktivt ønsker å medvirke til en konsolidering til en konsolidering av oppdrett i Middelhavet. Selonda kjøpte i Juli i år også 41 % av Perseus som er den største fiskefôrprodusenten i Hellas.

Kontaktperson:
Fjord Marin AS: Paul Birger Torgnes 91638811

   

Årsregnskap 2006 Fjord Marin AS

Company news

2007-07-03 14:56:23

Fjord Marin AS avholdt generalforsamling den 29. juni. Styrets leder framhevet i sin presentasjon at de omfattende restruktureringstiltakene som var gjennomført i konsernet hadde begynt å gi de ønskede effekter, og at selskapet til tross for at også 2006 gikk med underskudd hadde en sterk resultatforbedring, og at grunnlaget for en positiv inntjening nå var lagt.

Den sterke resultatforbedringen skyldes først og fremst bedre drift og selskapet har hatt følgenderesultatutvikling de siste årene:

2004: - 73.7 mill kr
2005: - 46.7 mill kr
2006: - 19,0 mill kr

Første kvartal 2007: overskudd på om lag 12 mill kr.

I 2006 ble Fjord Marin konsernet omorganisert og aktivitetene organisert slik:.

Fjord Marin Holding ASA: Morselskap i konsernet, med 71.35 % eierandel i Fjord Marin AS og 56.45 % eierandel i Fjord Marin Cod AS.

Fjord Marin AS: Har en eierandel på 70,4 % i Fjord Marin Tyrkia som driver oppdrett av Seabass og Seabream. Etter pågående kapitalutvidelse vil det greske børsnoterte selskapet Selonda komme inn som ny aksjonær med en eierandel på 46 %, og Fjord Marin sin eierandel vil bli på 54 %.

Fjord Marin Cod AS: som driver med oppdrett av torsk på Helgeland. Kverva Holding er her kommet inn som nye aksjonær med 43.55 % eierandel.

Selskapene er reorganisert med nye ledelse, og det er de siste 6 mnd er det foretatt følgende kapitalutvidelser i Fjord Marin-selskapene for å sikre videre vekst og utvikling:

Fjord Marin Holding: 20 mill kr + konvertibelt lån på 20 mill kr

Fjord Marin Cod: 50 mill kr

Fjord Marin Tyrkia: ca 70 mill kr

På generalforsamlingen ble styret gitt fullmakt til i henhold til aksjelovens § 10 - 14 å utvide aksjekapitalen med inn til kr 45 106 700.-. Fullmakten gjelder i 2 år.

Som nytt styre for Fjord Marin AS ble valgt:

Paul Birger Torgnes (leder)

Arnfinn Torgnes, nestleder

Bjørn Johansen

Arne Handeland

Pål Kristian Moe

Karl Johann Torgnes

Vedlegg:
- Årsregnskap 2006

  FM AS med signerte beretninger.pdf

Pressemeling: Kapitalutgivelse Fjord Marin Tyrkia

Company news

2007-04-25 14:46:18

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse på 8,5 mill € (ca 68 mill NOK). Kapitalutvidelsen gjennomføres for å styrke egenkapitalen og likviditeten i selskapet med sikte på videre vekst. Eksisterende aksjonærer konverterer lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig kjøper Selonda Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på Sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.000 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli 101,5 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 115 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn.

Kontaktpersoner:
Fjord Marin AS: Paul Birger Torgnes 91638811
Norfund: Bjørn Arnestad 99526888

   

Pressemeling: Kapitalutgivelse Fjord Marin Tyrkia

Company news

2007-04-25 14:22:51

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse på 8,5 mill € (ca 68 mill NOK). Kapitalutvidelsen gjennomføres for å styrke egenkapitalen og likviditeten i selskapet med sikte på videre vekst. Eksisterende aksjonærer konverterer lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig kjøper Selonda Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på Sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.00 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli 101,5 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 115 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn.

Kontaktpersoner:
Fjord Marin AS: Paul Birger Torgnes 91638811
Norfund: Bjørn Arnestad 99526888

   

Endring av aksje: Fjord Marin ASA (FMAR)

Corporate actions

2007-01-17 13:14:10

Det er foretatt endringer i Fjord Marin ASA (ISIN:NO0010105315, ticker FMAR). Navnet Fjord Marin ASA har endret navn til Fjord Marin AS.

   

Resultat første halvår Fjord Marin ASA

Company news

2006-09-13 12:00:41

Fjord Marin konsernet hadde i første halvår en omsetning på NOK 74,3 mill. I andre kvartal var omsetningen NOK 35,4 mill. Driftsresultatet første halvår ble på NOK 6,3 mill før "fair value adjustments (FVA)". Driftsresultat etter FVA ble NOK - 1,6 mill.

Resultat før skatt pr 30.06, etter FVA, ble NOK - 9,4 mill.

* Inkludert i resultatet for første halvår er et underskudd i fra torskeselskapet Fjord Marin Helgeland AS på NOK 3,1 mill. Dette selskapet ble solgt i løpet av første kvartal og påvirker dermed ikke resultatet i andre kvartal.
* Fra og med andre kvartal driver Fjord Marin konsernet kun med oppdrett av seabass og seabream i Tyrkia gjennom selskapet Fjord Marin Tyrkia. Dette selskapet eies med 70,4% av Fjord Marin ASA.
* I andre kvartal oppnådde konsernet et driftsresultat før FVA på NOK 5,1 mill. Driftsresultatet etter FVA ble NOK 6,2 mill. i andre kvartal.
* I juni ble det gjennomført en fortrinnsrettsemisjon på NOK 17 mill til kurs kr. 6,-, og konsernet har etter dette en EK på 19% pr. 30.06 mot 14,7% pr. 31.12.05

For ytterligere informasjon, kontakt styrets formann Paul Birger Torges

   

Endring av aksje: Fjord Marin ASA (FMAR)

Corporate actions

2006-07-17 13:29:46

Det er foretatt endringer i Fjord Marin ASA (ISIN:NO0010105315, ticker FMAR). Aksjebeholdningen er øket fra 15 209 347 til 18 042 680. Emisjonsverdien er øket fra 76 046 735 til 90 213 400.

   

Generalforsamling i Fjord Marin ASA

Company news

2006-06-13 17:59:57

Generalforsamling i Fjord Marin ASA avholdes den 29. juni kl. 11.00 i selskapets lokaler, Brønnøysund.

Saksliste:
1. Åpning av generalforsamlingen
2. Godkjenning av møte- og stemmeberettigede aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder og en person til å signere protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjening av årsregnskap og årsberetning
6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
8. Kapitalforhøyelse, herunder vedtektsendring
9. Valg av nytt styre


Saksdokumenter er utlagt hos selskapet.


Brønnøysund, den 13. juni 2006

Paul Birger Torgnes
Styrets formann

   

OMFATTENDE RESTRUKTURERING I FJORD MARIN.

Company news

2006-06-07 08:27:31

Etter at Fjord Marin ASA fikk ny hovedaksjonær ved inngangen til 2005 har selskapet gjennomgått omfattende strukturelle grep og organisatoriske endringer. Hovedformålet har vært å konsentrere fokus på oppdrettsvirksomheten, og avvikle eller selge ut annen og ulønnsom virksomhet. Samtidig har det blitt foretatt en kritisk gjennomgang av alle balanseposter. Det er foretatt betydelige avsetninger for usikre fordringer og verdsettingskriterier for fiskebeholdning er tilpasset IFRS.

Fjord Marin ASA’s virksomhet er etter endringene konsentrert om oppdrett av Seabass og Seabream i Middelhavet, gjennom 70 % eierandel i Fjord Marin Tyrkia.

Etter gjennomførte og garanterte kapitalutvidelser på til sammen 52 mill NOK er selskapet nå godt posisjonert for lønnsom vekst.
De omfattende tiltakene som er gjennomført har påvirket årsresultatet for 2005 negativt.
Driftsresultatet (EBIT) etter verdijustet biomasse endte på NOK – 37.0 mill. Resultat etter skatt endte på NOK – 46,7 mill., mot NOK – 73,8 mill. i 2004.

•2005 har vært et krevende år for Fjord Marin ASA, med gjennomføring av omfattende strukturelle og organisatoriske grep. Ulønnsom virksomhet og virksomhet som ikke inngår i selskapets framtidige planer er avviklet eller solgt. Management er skiftet både i Norge og Tyrkia.
•Det er avdekket uregelmessigheter i salgsselskapet Fjord Marin Sales Italy, og tatt ekstraordinære avsetninger knyttet til tap på fordringer og avvikling av salgsselskapet på - EURO 2.3 mill.
•Fokus på hovedvirksomheten har medført tap på salg av minoritetsposter i Tyrkiske selskap på - EURO 0,6 mill.
•Sluttpakke til tidligere ledere i Tyrkia – EURO 0,3 mill.
•Ekstraordinære kostnader knyttet bass og bream i Tyrkia (ettervirkninger av sykdom 2004 og endret verdivurdering på fisk) – EURO 2,6 mill.
•Ekstraordinær avsetning på torskeaktiviteten i Norge – NOK 1,5 mill.
•For å styrke selskapet finansielt, ble det sommeren 2005 gjennomført en emisjon på NOK 35,0 mill. i Fjord Marin ASA, gjennom utstedelse av 7 mill aksjer til kurs kr 5.-.
•Samtidig ble det gjennomført en emisjon på NOK 22,3 mill. i Fjord Marin Tyrkia. Etter denne emisjonen er Fjord Marin ASA’s eierandel 70.4 % mens Norfund AS eier 29.6 %
•Konsernets bokførte egenkapital ved utgangen av 2005 er på NOK 43,7 mill, noe som gir en egankapitalandel på 14,73%. Styret anbefaler overfor generalforsamlingen at det foretas en kapitalutvidelse på minimum NOK 17,0 mill og maksimum NOK 30,0 mill. til kurs kr. 6,- pr. aksje. Kapitalutvidelsen gjennomføres som en fortrinnsrettemisjon i juni mnd. Det foreligger garanti for minimumsbeløpet fra eksisterende aksjonærer.
•Selskapets styre har ved årets slutt samlet all norsk virksomhet i Fjord Marin Helgeland AS og i 2006 solgt denne til Torgnes Akva AS. Dette er gjort for å posisjonere Fjord Marin ASA for vekst gjennom utnyttelse av eksisterende konsesjonsvolum (14.000 tonn) i Tyrkia, samt å ta del i den konsolidering som vil skje i bass/bream industrien i Middelhavsområdet.
•Styret i Fjord Marin ASA har mottatt informasjon om at Torgnes Akva AS har endret selskapsform og navn til Fjord Marin Holding ASA. Dette selskapet eier etter restruktureringene 53 % av aksjene i Fjord Marin ASA og 100 % i Fjord Marin Cod AS. Fjord Marin Holding ASA har opplyst at dagens aksjonærer i Fjord Marin ASA vil bli tilbud å få ”løftet” sitt eierskap opp i Fjord Marin Holding ASA ved en planlagt emisjon i sommer.

For ytterligere informasjon henviser vi til vedlagte konsernrapport for 2005.

Kontaktpersoner: adm.dir. Sigurd Pettersen /styreleder Paul Birger Torgnes. Telefon 75006970

  Pressemelding, vedlegg regnskap.pdf

Endring av aksje: Fjord Marin ASA (FMAR)

Corporate actions

2005-07-26 14:07:36

Det er foretatt endringer i Fjord Marin ASA (ISIN:NO0010105315, ticker FMAR). Aksjebeholdningen er øket fra 8209347 til 15209347. Emisjonsverdien er øket fra 41046735 til 76046735.

   

FMAR - Ny firmaattest mottatt

Company news

2005-07-22 14:32:06

Ny firmaattest, datert 22.07.2005, for Fjord Marin ASA, som bekrefter ny aksjekapital på kr 76.046.735.- er mottatt.

  Firmaattest 22072005.pdf

KAPITALUTVIDELSEN I FJORD MARIN ASA GJENNOMFØRT

Company news

2005-07-18 15:26:46

Emisjonen på 30 mill kr i Fjord Marin ASA som ble besluttet på generalforsamling i selskapet den 29. juni i år, med tegningsperiode 1. - 15. juli er nå gjennomført.

Emisjonen ble overtegnet med 5 mill kr, og i styremøte 18. juli ble det vedtatt å benytte styrefullmakt gitt i generalforsamlingen 29. juni 2005 slik at alle tegninger ble akseptert.

Dette medfører at kapitalen totalt er utvidet med 35 mill NOK gjennom utstedelse av 7 mill aksjer til kurs kr 5.- pr aksje.

Etter kapitalutvidelsen har selskapet en aksjekapital på kr 76.046.735.- fordelt på 15.209.347 aksjer pålydende kr 5.-.

Det legges opp til at transaksjonene skal være gjennomført i henhold til tidligere fastsatte planer, og registrert i løpet av 22. juli 2005.

De største aksjonærene etter kapitalutvidelsen er:

Torgnes Akva AS 53,2 %
Four Seasons ( 2 fond) 17,7 %
Staur Holding AS 13,1 %
Grieg Seafood (Konsern) 4,5 %
Aqua Solid 2,3 %

I datterselskapet Fjord Marin Tyrkia er det i juni i år gjennomført en kapitalutvidelse på 22,3 mill kr.Fakta om Fjord Marin
Fjord Marin er en av bransjens ledende aktører innen oppdrett av de marine artene torsk, Seabass og Seabream med:
· Årsproduksjon/slaktevolum: ca 5.000 tonn
· Årsomsetning ca 250 mill NOK
· Antall ansatte ca 210
Etter betydelige underskudd de siste årene, har den omfattende restruktureringen ført til at selskapet i første kvartal gikk med overskudd, og selskapet forventer positivt resultat i 2005.

   

Kapitalutvidelse i Fjord Marin ASA

Company news

2005-07-12 12:38:35

I generalforsamling den 29.06.2005 ble det besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse på totalt kr. 30.0 mill. i selskapet gjennom utstedelse av inntil 6 mill. aksjer til kurs kr. 5,-.

Tegningsperioden er fra den 1. juli til og med den 15. juli.

Nærmere informasjon kan finnes i vedlagte prospekt.

Brønnøysund, den 12.07.2005

Sigurd Pettersen
adm.dir.

  Prospekt med vedlegg Fjord Marin ASA.pdf

FMAR - Nytt selskap – Fjord Marin ASA- registrert på OTC - listen

Market news

2005-07-08 16:04:42

Det er med virkning fra 11. juli 2005 lagt inn et nytt selskap på OTC-listen - Fjord Marin ASA (FMAR). ISIN: NO001 0105315. Emisjonsverdien er satt til NOK 41.046.735 basert på siste emisjonskurs i juni 2005 på NOK 5. Antall aksjer utstedt av selskapet er 8.209.347. Selskapet har inngått avtale om bruk av meldingssystemet og vil kunne benytte dette fra og med 11. juli 2005.

Selskapet skal drive oppdrett av torsk i Norge samt oppdrett av seabass og seabream i Tyrkia.